Sale!

חיות עוזרות להורים – מכירה מוקדמת

49.90 

הספר השני והמוצלח של סופרת הילדים המוכשרת
מצחיק, מבדר ומשעשע מאפשר גם לקטנים להבין שגם הם יכולים לעזור וגם הם חשובים

בקרוב!!!

Available on backorder

Category:

Description

אַבָא פִיל בִקְנִיֹות עָסּוק,
הּוא בֹוחֵר פֵירֹות וִירָקֹות בַשּוק.
ּפִילִי רֹוצֶה לְאַבָא לְסַיֵעַ .
אֵיְך הּוא יַעֲזור? מִי יֹודֵעַ?

חַיֹות עֹוזְרֹות לַ הֹורִ ים הוא ספר המעודד את הילדים להשתתף ולעזור
לחיות בביצוע מטלות יום-יומיות. במהלך קריאת הספר יוכלו הילדים לבחור
לעזור ולהדביק את המדבקות הצבעוניות במקומות המתאימים.
ספר ייחודי זה משרת גם את ההורים וגם את הילדים: הוא מעודד את
ההורים להבין שהילדים גדולים ויכולים לעזור להם כמעט בכל גיל, ומעורר
בילדים תחושת ביטחון ורצון לקחת אחריות בבית.

ּתֹודָה ׁשֶעָזַרְתָ !
נִיּסִיתָ וְהִצְלַחְתָ !
קַח מַדְבֵקַת חַיְכָן מַתָנָה.
אֲנַחְנּו גֵאִים בְך עַל הָעֶזְרָה.